Vedtægter for DcH Bording

§ 1
Foreningens navn er Bording civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Klochsvej 29A, 7441 Bording.
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
 
§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.
For at nå disse mål skal foreningen:
  1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktiv hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
  2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem til at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
  4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
  5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
  6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
  7. Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH
  8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
Nye medlemmer betaler indmeldelsesomkostninger og klubkontingent til Bording DCH, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også.
Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først.
Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.
Fjernmedlemmer – medlemmer der er passive, men som gerne vil stille op for DCH Bording i konkurrencer. Fjernmedlemmer betaler et årligt gebyr fastsat på generalforsamlingen. Fjernmedlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
§ 4
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingent består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen kan uden godkendelse af generalforsamlingen lade grundkontingentet hæve med den på DcH Danmarks Landsmøde og/eller på DcH Kreds 2 generalforsamling fastsatte stigning på lands- og/eller kredskontingent
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostninger ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens (foreningens) træningsplan.
Trænere, personer med tillidshverv og andre frivillige kan gives kontingentreduktion. Reglerne for kontingentreduktion fastsættes af bestyrelsen.
Medlemmer der ikke betaler kontingent rettidigt, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.
§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af foreningens bestyrelse.
  3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
  4. Fastsættelse af grundkontingent, træningsgebyr og indmeldelsesomkostninger.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand i lige år.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af 1 revisor.
  10. Valg af revisorsuppleant.
  11. Eventuelt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 20 dage før afholdelse af generalforsamling.
Dagsorden indeholdende indkomne forslag vil 14 dage før generalforsamlingen blive ophængt på opslagstavle i klubhuset.
§ 6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.
§ 7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
§ 8
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst til 30 dages varsel på mindst to af følgende måder:
1. Skriftligt til alle medlemmer
2. På sociale medier
3. På klubbens hjemmeside
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Dagsorden med ordlyden af evt. indkomne forslag opsættes i klubhuset og på DcH Bordings hjemmeside senest 14 dage før generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger, efter at begæring derom er modtaget.
§ 9
Bestyrelsen består af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen, i lige år, af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 i lige år og 3 i ulige år.
Endvidere vælges der 2 suppleanter og 1 revisor med 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet; dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.
§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand senest 14 dage efter regnskabsårets afslutning og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.
§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse uddelegeres af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.
§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
§ 13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).
§ 14
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.01.2019


Nyheder

Sponsorer